بورسیه رسا

بورسیه موسسه رسا چیست؟

با هدف فراهم آوردن فرصت برابر رشد برای علاقمندان به شرکت در دوره MNM موسسه رسا، این دوره با حمایت مالی موسسه رسا برگزار می گردد. تعداد افراد و تعداد سازمانهای شامل بورسیه رسا، سالانه و با توجه به بودجه موسسه رسا تنظیم و اعلام میگردد. دراین بورسیه تعدادی افراد حقیقی و مستقل و تعدادی سمن پذیرفته میشوند و همه هزینه های شرکت در این دوره برای افراد حقیقی و سمن ها به عهده موسسه رسا خواهد بود. تعلق گرفتن بورسیه رسا به افراد و سازمانها منوط به شرکت در آزمون اولیه ورودی، مصاحبه های فردی و گروهی و کسب امتیاز لازم جهت ورود به دوره خواهد بود.

بورسیه داوطلبان مستقل و افراد حقیقی

افراد حقیقی داوطلب برای بورسیه رسا در شاخصهای متنوعی مانند میزان تحصیلات، سابقه کار و نوع فعالیت در سمن ها، سابقه کار و نوع فعالیتهای غیرداوطلبانه، سن، دستاوردهای پژوهشی و علمی، نتیجه آزمون ارزیابی قبیله و ... مورد بررسی و امتیاز دهی قرار خواهند گرفت.

بورسیه رسا برای سمن ها

سمنهای متقاضی برای اخذ بورسیه رسا بایستی سه نفر از اعضای سمن شامل مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و یکی از مدیران ارشد خود را جهت ارزیابی وشرکت در دوره به موسسه رسا معرفی نمایند. این سه نفر با شاخصهای مربوط به افراد حقیقی داوطلب مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

جایزه عملکردی رسا

از آنجا که دوره MNM به صورت ترکیبی از آموزش دانش مدیریت سازمانهای مردم نهاد و پروژه های کاربردی بهبود درسازمانهای مردم نهاد متقاضی برگزار خواهد شد ، انتظار بر آن است که در پایان دوره یکساله ارتقا عملکرد در سازمانهای شرکت کننده ملاحظه شود.
در دوره ۱۴۰۰ MNM پنج سازمان مردم نهاد وارد فرایند ارزیابی سطح بلوغ خواهند شد. پس از ارزیابی سطح بلوغ هر سازمان، پروژه های بهبود و ارتقا هر سمن در یک فرایند یکساله اجرا و نظارت خواهند شد. در پایان یکسال مجددا سطح بلوغ سمن مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و سازمانی که مطلوبترین ارتقا عملکردی را ایجاد کرده باشد به دریافت جایزه عملکردی بنیاد رسا نائل خواهد شد. شاخص این ارزیابی مدل ثمین است.
جایزه عملکردی رسا به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در قالب کمکهای توانمند سازی به سمن منتخب تعلق می گیرد.