دوره حرفه ای مدیریت تخصصی سازمانهای مردم نهاد

معرفی دوره

دوره حرفه ای مدیریت سازمانهای مردم نهاد یا Mater course in NGO Management (MNM) دوره ای تخصصی، کاربردی، پروژه محور و برنامه ریزی شده بر اساس چالشهای سمن‌های ایرانی است که با ساختاری ویژه برای توانمندسازی مدیران و سمن‌های ایرانی طراحی شده است.

در طی یکسال، شرکت کنندگان با پروژه های واقعی در زمینه های مختلف در سازمانهای مردم نهاد مواجه خواهند بود. در صورت موفقیت در اجرای پروژه ها، در پایان دوره گواهینامه حرفه ای مدیریت سازمانهای مردم نهاد به شرکت کنندگان تعلق می گیرد. این دوره هر سال یکبار با حمایت مالی موسسه راهبردی سپهر افرا برگزار میگردد. 

اهداف دوره

هدف از این دوره توانمندسازی و توسعه مهارتهای مدیریتی، شایستگی های کلیدی و توانایی تحلیلی مورد نیاز برای رهبری و مدیریت سازمانهای مردم نهاد است که منجر به ارتقا سطح بلوغ سازمانهای مردم نهاد خواهد شد.
این دوره با همکاری سازمانهای مردم نهاد و تسهیلگران حرفه ای این حوزه برگزار میشود تا با ترکیب برنامه های آموزشی، کارگاههای تخصصی، خدمات مشاوره ای و شبکه سازی بین سمن ها، تحول و تغییرات مثبت در سازمانهای بخش سوم را تسهیل و تسریع نماید. اهم اهداف این دوره به شرح زیر است:

دوره MNM به صورت ترکیبی از کالسهای حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. کلاسهای حضوری در محل موسسه رسا، کارگاههای ویژه در محل سمنهای شرکت کننده و کالسهای مجازی بر بستر مجازی موسسه رسا تشکیل میشود. در طول دوره اعضای شرکت کننده از حمایتهای کوچینگ و منتورینگ توسط متخصصان موسسه رسا برخوردار خواهند بود

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

این دوره شامل سرفصل های زیر است