خدمات مشاوره

ظرفیت سنجی سازمانهای مردم نهاد

خودآگاهی سازمانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و محدودیتهای خارجی و تشخیص سطح بلوغ سازمانهای مردم نهاد اولین و مهمترین گام در مسیر بهبود عملکرد سازمان میباشد. سنجش سطح بلوغ سازمان بر اساس مدل ثمین و با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش مدیران سازمانهای مردم نهاد به شرایط واقعی خود  در قالب پروژه های مشاوره و ظرفیت سنجی به سازمانهای مردم نهاد ارائه میشود. این خدمات با حمایت مالی موسسه راهبردی سپهر افرا و توسط مدیران و مشاوران متخصص موسسه راهبردی سپهر افرا به سازمانهای مردم نهاد متقاضی ارائه میشود.

ظرفیت سازی و پروژه های ارتقا سطح بلوغ سازمانهای مردم نهاد

فراهم ساختن بستر رشد وارتقای سطح بلوغ سازمان مردم نهاد، طراحی و برنامه ریزی استراتژیک، مشاوره و منتورینگ در اجرای پروژه های بهبود داخلی سازمانهای مردم نهاد و همراهی در مسیر پرچالش بلوغ سازمانی نیازمند دانش و مهارتهای ویژه و منابع لازم برای رشد است. در این مسیر با تکیه بر تجارب متخصصان موسسه راهبردی سپهر افرا در مقوله ظرفیت سازی و ارتقای سطح بلوغ سازمانهای مردم نهاد و با حمایت مالی موسسه راهبردی سپهر افرا پروژه های منتخب ارتقای سطح را در مسیر بهبود همراهی و منتورینگ خواهیم نمود.

آرشیت یارانه

خودآگاهی سازمانی و تشخیص سطح بلوغ سمن اولین و مهمترین گام در مسیر بهبود عملکرد سازمان میباشد.