درباره ما

موسسه راهبردی سپهر افرا با اهداف  راهبردی ارتقا سطح بلوغ سازمانهای مردم نهاد از طریق ایجاد بستر تخصصی آموزش دانش و مهارتهای مدیریتی سازمانهای مردم نهاد، توانمندسازی و ظرفیت سازی سازمانهای مردم نهاد و حمایت از کارآفرینی اجتماعی  جهت ایجاد ارزش افزوده اجتماعی  در شهریور ۱۳۹۹ ایجاد گردید.

اعتماد سازی

اجماع

مشارکت

about us

موسسه رسا به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان های زیر در حال فعالیت می باشد

ماموریت

ماهیت وجودی ما چیست؟

آموزش و توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد در جهت ارتقا سطح بلوغ سازمانهای مردم نهاد

مشاوره، ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی سازمانهای مردم نهاد در جهت ارتقا سطح بلوغ سمن ها از خیریه به سازمان مردم نهاد

تسهیلگری و ایجاد زیرساختهای کارآفرینی اجتماعی در جهت حفظ استقلال سازمانهای مردم نهاد

ایجاد بستر تسهیم منابع اطلاعاتی، مالی، انسانی و فیزیکی بین سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی

چشم انداز

چشم انداز موسسه راهبردی سپهر افرا برای افق ۵ ساله طراحی و تدوین شده است.

آموزش و ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی مدیریتی سازمانهای مردم نهاد به ۵۰۰ داوطلب

ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی رشد و ارتقا سطح بلوغ ۵۰ سازمان مردم نهاد ایرانی

حمایت، ارائه مشاوره های تخصصی و شتابدهی رشد ۵۰ استارتاپ در حوزه کارآفرینی اجتماعی

تسهیلگری استقلال و حق انتخاب سمن ها از طریق ارتقا سطح منابع اطلاعاتی، مالی، انسانی و فیزیکی ۵۰ سمن ایرانی

آموزش و ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی مدیریتی سازمانهای مردم نهاد به ۵۰۰ داوطلب

ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی رشد و ارتقا سطح بلوغ ۵۰ سازمان مردم نهاد ایرانی

حمایت، ارائه مشاوره های تخصصی و شتابدهی رشد ۵۰ استارتاپ در حوزه کارآفرینی اجتماعی

تسهیلگری استقلال و حق انتخاب سمن ها از طریق ارتقا سطح منابع اطلاعاتی، مالی، انسانی و فیزیکی ۵۰ سمن ایرانی

ارزشهای کلیدی : رسا

راستی، صداقت، شفافیت و عدم کسب انتفاع مالی

سادگی، تسهیم منابع و اعطای فرصت برابر رشد

اعتماد، امانتداری و حفظ حریم و اسرار ذینفعان

مدیران و مشاوران رسا

رضوان افراشته پور

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

ایثار خدادادی

مشاوره هیات مدیره

مدیر اجرایی