مدیریت سبز در سازمان‌های مردم نهاد

مدیریت سبز در سازمان های مردم نهاد

مقدمه ای بر مدیریت سبز در سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست بستر زندگی انسان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی اوست و نابودی این بسـتر نتیجـه‌ای جز فقر، بیماری، درگیری و فروپاشی جوامع نخواهد داشت. به بیان دیگر محیط زیست، بستر توسعه و پایه و اساس هر گونه آبادانی و اعتلای جوامع محسوب می‌شود. بنابراین سزاوار […]