مدرسین و منتورهای رسا

آقای ایثار خدادادی

آقای ایثار خدادادی

آقای محمد کمالی

آقای محمد کمالی روستا

خانم شبنم امینایی

خانم شبنم امینایی

سرکار خانم مهسا صابری انوار

خانم مهسا صابری

محمد حسین طاهری

آقای محمد حسین طاهری